Healers Mode 22+ Stages

Healers Mode Celibacy training 22+ Stages

சித்தர்கள் ரகசிய பாடல் விளக்கங்கள் | Stage 22

சித்தர்கள் ரகசிய பாடல் விளக்கங்கள் Healers mode
Private

Important ஆசனம், திசைகள், முத்திரை | Stage 22

Important ஆசனம், திசைகள், முத்திரை I Agree | Stage 22
Private

உயிர் & விந்து சித்தர் விளக்கங்கள் | Stage 23

உயிர் & விந்து சக்தி சித்தர் விளக்கங்கள் | Stage 23
Private

விந்து ஜெயம் Final | Stage 23

விந்து ஜெயம் Final Stage
Private

ஹீலர் துவக்கம் Healer Beginning | Stage 24

ஹீலர் துவக்கம் Healer Beginning | Stage 24
Private

ஹீலர் சுய மேம்பாடு Self Healing | Stage 25

ஹீலர் சுய மேம்பாடு Self Healing | Stage 25
Private

மற்றவர்களை மேம்படுத்துதல் Healers | Stage 26

அருகில் & தொலைவில் குணமாக்கல் Nearby & Distance Healing
Private

குண்டலினி ஆக்கினை & தீக்க்ஷை | Stage 27

குண்டலினி ஆக்கினை & தீக்க்ஷை | Stage 27
Private