மனித இனமும் விந்து சக்தியும்

 

இயற்கையில் நாம் பாலூட்டி வகையை சார்ந்த ஒரு சக உயிரினமே , தாயும் தந்தையும் மகிழ்ந்து குலாவி பெற்ற இவ்வுடல் மூலம் உயிர் கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறோம், நம் முன்னோர் பெண்களை நிலத்திற்கு ஒப்பிட்டும், ஆண்களின் விந்து சக்தியில் உள்ள உயிரணுக்கள் விதைக்கு ஒப்பிட்டும் வம்சாவளி மாறாது ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்து வந்தார்கள்.

உடம்பு, உடல், பிண்டம் இவை பெண்ணின் வழியிலும், உயிர், ஆன்மா இவை ஆணின் வழியிலும் கருவில் இணைந்து ஒரு மனித பிறப்பு ஏற்படுகிறது

உடலின்றி உயிரும் உயிரின்றி உடலும் இப்பூவுலகில் நிலைத்திருக்க இயலாது இதையே நம் முன்னோர்கள் சிவனின்றி சக்தியில்லை சக்தியின்றி சிவமில்லை என்ற புராண கதைகள் மூலம் விளக்கினார்கள்

புராண கதைகளில் சிவத்தை ஆணுடனும் சக்தியை பெண்ணுடனும் சிவசக்தி என்பது ஆண் பெண் இணைந்த உருவமாகவும் உணர்த்தினார்கள்.

சித்தர் பெருமக்கள் பல படிகள் மேலே சென்று, உயிரணுக்களில் உள்ள சக்தியின் ரகசியத்தை உணர்ந்து, அதை பல்வேறு பயிற்சிகள் மூலம் மேம்படுத்தி, சாதாரண குடும்ப வாழ்க்கை முதல் மரணமில்லா பெருவாழ்வு வரை அனைத்துக்கும் ஆதாரம் நம்முடைய விந்து சக்தியே என உணர்ந்தார்கள்

பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் குரு வழி பரம்பரையாக ஆராய்ந்து தன்னுடைய உடல் அழிந்தாலும் வருங்கால சந்ததிகளாகிய நாம் உண்மை உணர பல்வேறு ரகசிய மந்திர பாடல்களை எழுதியும் சூட்சமமாக வந்து பல்வேறு குருமார்களுக்கு உணர்த்தியும் சென்றுள்ளார்கள்.

இக்காலத்தில் போலியான அலங்காரம் ரசாயனங்கள் ஆடை ஆபரணங்கள் பலவற்றையும் உபயோகித்து உடலை அழகுபடுத்தி அதனை வெளி உலகத்திற்கு காட்டுவதிலேயே நாம் இன்பத்தையும் வாழ்வின் வெற்றியாகவும் காண்கிறோம்,

இந்த கீழான மன நிலையில் நம் உடலில் உள்ள உயிரணுக்களுக்கோ அதிலிருந்து தோன்றும் காந்த ஆற்றலுக்கோ மனதுக்கோ எந்த மதிப்பும் கொடுக்காமல் பலவீனமடைந்து அடைந்துள்ளோம்

இதனால் நாம் அடுத்த கட்ட பரிணாம வளர்ச்சி இன்றி கீழ் நிலை அடைந்து, பயனுள்ள வாழ்வை வாழவேண்டும் எனும் நம் முன்னோர்களின் அன்புகூர்ந்த ஆசையை மறந்து விட்டோம், நம்மை நாம் மேம்படுத்திக் கொள்ளாவிடில் மனித இனமே அழிவின் விளிம்பில் சிக்கி இருக்கும் தற்போதைய நிலையில் இருந்து விடுபட இயலாது, விந்து சக்தியின் பெருமையை உணர்வோம், பிரம்மச்சரிய ஒழுக்கத்தில் நிலைப்போம்

???????????????????????? – Prakash www.celibacy.in ????

celibacy, celibacy IN,celibacy tamil,nofap tamil,meditations,nofap benefits,nofap,nofap story,nofap motivation video,nofap experience,nofap meditation,nofap attraction,90 days challenge,nofap attraction tamil,nofap challenge,vindhu jayam,vindhu jeyam,kayakalpa,Nofap tamil benefits,Meditation tamil,spiritual,motivational,yoga,celibacy benefits,celibacy yoga meditations,brahmacharya,tamil,season 9,how to become strong,purpose of life,culture
In this modern era, human beings have become increasingly aware of the need to evolve and grow in a more sophisticated and efficient way to stay ahead of the rapidly changing world. This is why life-skill education has gained immense importance. It helps individuals equip themselves with the necessary skills to excel in life and be successful. What new skills sets one can acquire really depends upon the situation, the need, and the person.

One of the most important skill sets to acquire in life is effective communication. Communication involves expressing our thoughts and feelings in the most articulate and accurate manner. This is an essential life skill to acquire for our social and professional development.

It also helps one to develop a strong interpersonal relationship. Good communication skills require that one should be able to listen well, as listening is equally important for effective communication.

Another important life skill to acquire is the ability to manage one’s emotions. Managing emotions helps an individual to stay positive and focussed in difficult situations.

Self-discipline is an integral part of living a successful life. It teaches an individual to prioritize tasks and activities and gives them control over their lives.

In times of stress and anxiety, the ability to maintain a healthy balance between work, rest and relaxation is very important. This teaches an individual to create a work-life balance, which can help reduce stress and boost mental well-being.

It is important to have the ability to be honest and self-aware. This can help in many walks of life and help us to make better decisions.

Decision making is a crucial life skill, as it helps us to make better choices and strategize for success.

Finally, having empathy is an important life skill as it helps us to understand, respect and relate to the people around us. It can also help us to handle difficult situations smoothly and with a compassionate attitude.

In conclusion, these life skills can help us to become better human beings and take charge of our lives in a more effective way. They will contribute significantly to our personal and professional life. It is advisable to practice these skills regularly to become a better version of ourselves.

Similar Posts