மிகச்சிறந்த கலாச்சாரங்களையும் பண்பாட்டையும் உடைய நாடுகளின் பூர்வீகத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால் அந்த சமுதாயம் அக்காலக்கட்டங்களில் பிரம்மச்சரிய கல்விக்கும் நம்முடைய உயிரணுக்களை காமத்துக்காக விரயம் செய்யாது தன்மாற்றம் செய்து தன்னை வலிமை படுத்திக்கொள்ள மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்ததை மிக எளிதாக உணரலாம்,

 

பிரம்மச்சரியத்தை மறந்து காமத்தில் திளைத்த அரசாங்கங்கள் அதாவது அந்தப்புரம் போன்ற விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த மன்னர்கள் அந்தந்த தலைமுறையிலேயே அழிந்து அற்ப ஆயுளோடு மரணித்த வரலாறுகள் அனேகம்

 

ஸ்பார்டன் என்ற ஒரு தேசத்தில் அவர்கள் தன்னுடைய பிரம்மச்சரிய சக்தியை முழுமையாக வீரத்திற்கு அர்ப்பணித்து உலகப் புகழ் பெற்று விளங்கினார்கள்,

நம்முடைய பாரத தேசத்தில் பிரம்மச்சரிய ஆற்றல்கள் அனைத்தும் 64 கலைகளாக  மலர்ந்தது

 

ராஜ்ஜியங்களை இழந்த மன்னர்கள் பிரம்மச்சரியத்தை துணையாக கொண்டு  இழந்த ராஜ்ஜியங்களை மீட்டெடுத்த வரலாறுகள் பாரத தேசத்தில் அதிகம்

 

பிரம்மச்சரியத்தின் மதிப்பை உணர்ந்த மனிதன் பிற உயிர்களின் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்ந்து அவைகளின் சுதந்திரத்தையும் உரிமையையும் மதித்து வாழும் பண்பை இயல்பிலேயே பெற்றிருந்தான்

 

பிரம்மச்சரியத்தை கடைப்பிடிக்க துவங்கிய மனிதனுக்கே இயற்கையோடு இயைந்து வாழும் சக்தி அதிகம் என்பதால், பிரபஞ்சத்திற்கும் இயற்கைக்கும்  வலிமை சேர்க்கும் உயிரினமாக அக்காலத்தில் மனித இனமும் இருந்தது

 

தன்னுடைய உயிரணுக்களின் ஆற்றல்களை பெருமையை உணர்ந்த மனிதன் ஒழுக்கம் வாய்ந்த மனிதனாக பெண்களுக்கும் மதிப்பளிக்கும் மனிதனாக இருக்க இயலும், உண்மையாக பெண்களின் நலனில் அக்கறை கொண்ட எந்த மனிதரும் பிரம்மச்சரியத்தின் முக்கியத்துவம் உணர்ந்து வாழ்க்கை நடத்துவர்
Today’s generation is engulfed in a cycle of running after the materialistic possessions and overlooking the more significant components of life. To remind us of our values and morals, the spiritual master, His Holiness Pujya Gurudev Shree Chinmayanandaji Maharaj, has composed nine basic principles that can help us lead a better life.

The first among these principles is ‘Aavatum-Azhivatum’. This is the idea that whatever has come into your life, you should accept it as it is and whatever is taken away, should be let go of without clinging on to it. The underlying thought of this principle is to teach us practising ‘Karma Yoga’ wherein you should perform your duty only as an offering to God without expecting any reward and without any attachment to it.

The second principle is ‘sakaad aagrahanam’. One should strive towards the absolute sense of responsibility and resolve all matters with perseverance and determination. This quality of steadfastness adds to your reliability and reliability exacts respect.

Thirdly, he has asked us to surrender our mind and thought to a higher power or God. He says whatever situation one finds themselves in, depending solely on God can help them get out of it with ease.

The fourth one talks about the need to cultivate non-violence in all aspects of life even in moments of extreme anger, where we are prone to our behaviours and thoughts being clouded.

Fifthly, one should adhere to the worldly responsibilities and take complete ownership for any task that is given or undertaken.

The sixth principle talks about the need to be humble and kind to all even in the presence of authority, as this can lead one to even the highest echelons in life.

Seventhly, one should cultivate self-control, alacrity, and a sense of sacrifice. This is in sync with several different scriptures that talk about the need for self-control and the same helps an individual stay away from the clutches of unfortunate experiences while also understanding the real-meaning of self-satisfaction.

Eighthly, one should try to be content and more importantly forgiving and compassionate. When one is able to forgive and feel compassion, life turns simpler and relationships easier.

Finally, a sense of strength and transcendence should be derived from the feeling that God is our saviour.

His Holiness Pujya Gurudev Shree Chinmayanandaji Maharaj enlightENEES us with the nine principles of Aavatum Azhivatum. Where Aavatum stands for accepting life as it is and Azhivatum stands for the need to let go of what is not meant to be. Together following all these nine principles can make our life simpler and help us cope better with the varying aspects of life with a sense of solace.

Similar Posts