இங்கு உங்கள் சுய முன்னேற்றத்திற்கு நீங்கள்  செலவிடும் தொகை ஆயிரம் மடங்குகளாக உங்களுக்கு திரும்பி கிடைக்க எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் புரிவாராக 

All Celibacy Training & விந்து ஜெயம்
+ Tamil Noolagam + Premium Videos

For One Year Access
3999 365 Days (1 Year) You can Able to Access all Programs
 • One Year Access All Youtube Membership Video's 1500+ Current & Future Video's in Dhavayoga.com​
 • One Year Access 5000+ Tamil Virtual Library (Tamilnoolagam Ebooks & Audio Books)
 • One Year Access to Dhavayoga.com Training Programs Stage 1 to Stage All Current and Future Updates
 • Stage #36 =சமாதி நிலை
 • Stage #35 =சமாதி நிலைக்கு தகுதி அடைவோம்
 • Stage #34 =சாக்கிர அதீத தவம் & விளக்கம்
 • Stage #33 =பரகாய பிரவேசம் & சித்துக்கள்
 • Stage #32 =சாவி திரி குண்டலினி சக்கர தவம்
 • Stage #31 =ஸ்வாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அனாகதம் விசுக்தி|
 • Stage #30 =குண்டலினி மூலாதார சக்கரம்
 • Stage #29 =சூட்சும தேகத்தை வலுவேற்றுங்கள்
 • Stage #28 =குண்டலினி முத்துரியம் & தீக்க்ஷை
 • Stage #27 =குண்டலினி ஆக்கினை & தீக்க்ஷை
 • Stage #26 =மற்றவர்களை மேம்படுத்துதல் Healers
 • Stage #25 = ஹீலர் சுய மேம்பாடு Self Healing
 • Stage #24 = ஹீலர் துவக்கம் Healer Beginning
 • Stage #23 = உயிர் & விந்து சித்தர் விளக்கங்கள் | விந்து ஜெயம் Final
 • Stage #22 = Important ஆசனம், திசைகள், முத்திரை |சித்தர்கள் ரகசிய பாடல் விளக்கங்கள்
 • Stage #21 = குண்டலினி தவம் Basics | vajroli வஜ்ரொலி முத்திரை (Teaching & Training)
 • Stage #20 = Yogic விந்து ஜெயம் Positions | வாழ்வே தவமாகட்டும் | (Teaching & Training)
 • Stage #19 = ஓம் பிரணவ தவம் | பஞ்ச பூத நவ கிரக ஆவாகன வஷ்ய தவம் | உடலை தளர்த்தி வலுவேற்றல் (Teaching & Training)
 • Stage #18 = முத்திரை ஆவாகனம் | உடல் பயிற்சிகள் - குளியல் முறை (Teaching & Training)
 • Stage #17 = அக்னி காந்த விந்து Part 1 (Teaching & Training)
 • Stage #16 = Yogic Mode ON - Deep Dive (Teaching
 • Stage #15 = ரகசிய வஷ்ய பயிற்சி (Teaching & Training)
 • Stage #15.1 = அமிர்த தவம் (Teaching & Training)
 • Stage #15.2 = விந்து விடா போகம் (Info)
 • Stage #14 = விந்து ஜெயம்| For Family Peoples (Teaching & Training)
 • Stage #13 = விந்து ஜெயம்| Explanation From Siddhars (Teaching)
 • Stage #12 = விந்து ஜெயம்| Kegal Exercise (Teaching & Training)
 • Stage #11 = விந்து ஜெயம் துவக்கம் | கேச்சரி முத்திரை (Teaching & Training)
 • Stage #10 = தன்னை உணர்தல் | (Teaching & Training)
 • Stage #9 = காந்த தவம் | (Teaching & Training)
 • Stage #8 = கவலை துறந்த வாழ்க்கை | (Teaching & Training)
 • Stage #7 = சுயம்பு நிலை தியானம் | வேகம் தணித்தல் (Teaching & Training)
 • Stage #6 = விபாசனா தியானம் | வலிமை வசியம் கொண்ட வார்தைகள், எண்ணங்கள் (Teaching & Training)
 • Stage #5 = சூர்ய தவம் | சினம் வெல்லுதல் (Teaching & Training)
 • Stage #4 = அருணகிரி தவம் | (Teaching & Training)
 • Stage #3 = ஒழுங்கு பெற்ற ஆசைகள் (Teaching & Training)
 • Stage #2 = காப்பு கவசம் | எண்ணங்களை கையாளுதல் (Teaching & Training)
 • Stage #1 = லோக, தேக, ஆத்ம சுத்தி | முத்திரை பதித்தல் | பிராண தவம் (Teaching & Training)

All Celibacy Training & விந்து ஜெயம்
+ Tamil Noolagam + Premium Videos

Life Time Access
9999 One Time Registration & Life Time Access!
 • Lifetime Access All Youtube Membership Video's 1500+ Current & Future Video's in Dhavayoga.com​
 • Life time Access 5000+ Tamil Virtual Library (Tamilnoolagam Ebooks & Audio Books)
 • Life time Access to Dhavayoga.com Training Programs Stage 1 to Stage All Current and Future Updates
 • Stage #36 =சமாதி நிலை
 • Stage #35 =சமாதி நிலைக்கு தகுதி அடைவோம்
 • Stage #34 =சாக்கிர அதீத தவம் & விளக்கம்
 • Stage #33 =பரகாய பிரவேசம் & சித்துக்கள்
 • Stage #32 =சாவி திரி குண்டலினி சக்கர தவம்
 • Stage #31 =ஸ்வாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அனாகதம் விசுக்தி|
 • Stage #30 =குண்டலினி மூலாதார சக்கரம்
 • Stage #29 =சூட்சும தேகத்தை வலுவேற்றுங்கள்
 • Stage #28 =குண்டலினி முத்துரியம் & தீக்க்ஷை
 • Stage #27 =குண்டலினி ஆக்கினை & தீக்க்ஷை
 • Stage #26 =மற்றவர்களை மேம்படுத்துதல் Healers
 • Stage #25 = ஹீலர் சுய மேம்பாடு Self Healing
 • Stage #24 = ஹீலர் துவக்கம் Healer Beginning
 • Stage #23 = உயிர் & விந்து சித்தர் விளக்கங்கள் | விந்து ஜெயம் Final
 • Stage #22 = Important ஆசனம், திசைகள், முத்திரை |சித்தர்கள் ரகசிய பாடல் விளக்கங்கள்
 • Stage #21 = குண்டலினி தவம் Basics | vajroli வஜ்ரொலி முத்திரை (Teaching & Training)
 • Stage #20 = Yogic விந்து ஜெயம் Positions | வாழ்வே தவமாகட்டும் | (Teaching & Training)
 • Stage #19 = ஓம் பிரணவ தவம் | பஞ்ச பூத நவ கிரக ஆவாகன வஷ்ய தவம் | உடலை தளர்த்தி வலுவேற்றல் (Teaching & Training)
 • Stage #18 = முத்திரை ஆவாகனம் | உடல் பயிற்சிகள் - குளியல் முறை (Teaching & Training)
 • Stage #17 = அக்னி காந்த விந்து Part 1 (Teaching & Training)
 • Stage #16 = Yogic Mode ON - Deep Dive (Teaching
 • Stage #15 = ரகசிய வஷ்ய பயிற்சி (Teaching & Training)
 • Stage #15.1 = அமிர்த தவம் (Teaching & Training)
 • Stage #15.2 = விந்து விடா போகம் (Info)
 • Stage #14 = விந்து ஜெயம்| For Family Peoples (Teaching & Training)
 • Stage #13 = விந்து ஜெயம்| Explanation From Siddhars (Teaching)
 • Stage #12 = விந்து ஜெயம்| Kegal Exercise (Teaching & Training)
 • Stage #11 = விந்து ஜெயம் துவக்கம் | கேச்சரி முத்திரை (Teaching & Training)
 • Stage #10 = தன்னை உணர்தல் | (Teaching & Training)
 • Stage #9 = காந்த தவம் | (Teaching & Training)
 • Stage #8 = கவலை துறந்த வாழ்க்கை | (Teaching & Training)
 • Stage #7 = சுயம்பு நிலை தியானம் | வேகம் தணித்தல் (Teaching & Training)
 • Stage #6 = விபாசனா தியானம் | வலிமை வசியம் கொண்ட வார்தைகள், எண்ணங்கள் (Teaching & Training)
 • Stage #5 = சூர்ய தவம் | சினம் வெல்லுதல் (Teaching & Training)
 • Stage #4 = அருணகிரி தவம் | (Teaching & Training)
 • Stage #3 = ஒழுங்கு பெற்ற ஆசைகள் (Teaching & Training)
 • Stage #2 = காப்பு கவசம் | எண்ணங்களை கையாளுதல் (Teaching & Training)
 • Stage #1 = லோக, தேக, ஆத்ம சுத்தி | முத்திரை பதித்தல் | பிராண தவம் (Teaching & Training)

Need Any Help Feel free to contact = [email protected]

Few Drops from the Ocean of love

Dear Brother’s Kindly Thank you so much for your interest in Celibacy Yoga Meditation Training programs, You can choose any programs as per your needs,  Any doubts feel free to contact me Directly via [email protected]